Wie was Remigius?

In 459 werd Remigius tot bisschop van de belangrijke stad Reims gekozen. Volgens alle bronnen was hij pas 20 of 22 jaar oud, bovendien had hij op dat moment nog geen enkele kerkelijke wijding ontvangen.

Vierenzeventig jaar heeft hij dat ambt bekleed. Er wordt van hem verteld dat hij vele zieken op wonderbare wijze heeft genezen, eens schijnt hij zelfs een dood meisje tot het leven te hebben teruggebracht. Door zijn tijdgenoten werd hij beschouwd als een van de invloedrijkste en meest bestudeerde mensen van dat moment. Hij wordt eervol 'de Apostel van de Franken' genoemd.

Halverwege de 5e eeuw stortte het West-Romeinse Rijk volkomen ineen. Germanen veroverden Gallië, Visigothen het gebied bezuiden de Loire, Bourgondiërs namen de stroomgebieden van Rhône en Saône in bezit en de noordelijke streken die zich uitstrekten van het Kanaal tot aan de Rijn vielen in handen van de Sicambriërs, een Frankische stam. Dezen stonden onder aanvoering van Clovis I, die hof hield in de stad Tournai (Doornik) en zijn macht wist uit te breiden tot aan de rivier de Loire. Zelf nog de Germaanse godsdienst toegedaan, was hij in 493 gehuwd met een christenvrouw, Clotilde. Zij was een ouderloze prinses uit Bourgondië. Bij Clovis' kroning zou Remigius tegen hem gezegd hebben: 'Zorg dat uw gehoorzaam altijd voor iedereen toegankelijk is en dat niemand er neerslachtig vandaan gaat; speel met de jongeren en overleg met de ouderen.'

Bij de geboorte van hun eerste kind wist de koningin te bewerkstelligen dat het gedoopt werd. De koning stemde toe, maar nauwelijks een week later stierf de baby, nog gehuld in zijn doopgewaad. Clovis gaf de schuld aan die vreemde godsdienst. Ook het tweede kind, een zoon, werd gedoopt. Maar toen het ernstig ziek werd, was de razernij van de koning haast niet te bedwingen. Clotilde vertrouwde en bad, en het jongetje genas.

Remigius doopt Clovis IToen Clovis' troepen in 496 moesten wijken voor de uit het oosten oprukkende Alemannen schijnt hij in een gebed de volgende belofte gedaan te hebben: 'God van Clotilde, als u mij de overwinning schenkt, zal ik uw gelovige worden en me laten dopen.'Hij won en hield woord en liet zich dopen met kerstmis van datzelfde jaar. Met de koning ontvingen nog drieduizend soldaten uit zijn gevolg het doopsel.

De legende vertelt ook dat tijdens de doopplechtigheid bleek dat men de heilige olie vergeten had. Op dat moment daalde er een duif uit de hemel neer met een vaatje olie in de bek.

Omdat Clovis in de jaren hierna heel Gallië tot aan de Pyreneeën onder zijn heerschappij wist te brengen, kon de christelijke godsdienst er gemakkelijk wortel schieten

Hij is ook beschermheilige voor de wijnoogst, dat heeft hij te danken aan de legende van het nooit oprakende flesje wijn dat hij koning Clovis meegegeven zou hebben in de beslissende slag tegen de Alemannen. Daarnaast is er nog de legende van die arme vrouw bij wie hij een wijnvermenigvuldiging bewerkstelligde. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen epidemieën, de pest, slangenbeten, koorts, hals-, nek- en keelaandoeningen, alsmede tegen verlegenheid, bekoringen, moedeloosheid en onverschilligheid. Ook wordt zijn hulp gevraagd voor de genade van het gebed